2020-2021 REKRUTACJA DO PSM II ST. 2020-04-15

REKRUTACJA DO PSM II STOPNIA OLSZTYNIE

Na podstawie Rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami)w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19informujemy o zmianach w regulaminie rekrutacji:

  1. Wnioski rekrutacyjnemożna przesłać drogą pocztową (Sekretariat PSM I i II st., ul. Kościuszki 39, 10-503 Olsztyn) lub skan wniosku drogą mailową na adres  sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl  do dnia 04 czerwca 2020r. do godz. 15.00. 
  2. Zaświadczenie od lekarzao braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej wraz z oryginałem wniosku należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 03 sierpnia 2020 roku.
  3. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia w terminie, o którym mowa w punkcie 2, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informuje o tym dyrektora szkoły wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie do 03 sierpnia 2020 roku.

W przypadku niejasności pytania proszę kierować na adres:

wicedyrektor2@szkola-muz.olsztyn.pl

lub      sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl

WNIOSKI DO POBRANIA W ZAKŁADCE

REKRUTACJA - WNIOSKI KANDYDATÓW DO PSM


Opublikowano: 15-04-2020 14:39
Autor: Lucyna Piątkowska
Kontakt: 89 527 26 91 e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl