2020-2021 REKRUTACJA DO PSM I ST. 2020-04-15

REKRUTACJA DO PSM I STOPNIA W OLSZTYNIE

Na podstawie Rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia  20 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami)

w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19 informujemy o zmianach

w regulaminie i terminach rekrutacji:

  1. Wnioski rekrutacyjne można przesłać drogą pocztową lub skan wniosku drogą mailową na adres sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl do dnia    15 maja 2020r.
  2. Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej wraz z oryginałem wniosku należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 03 sierpnia 2020 roku.
  3. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia w terminie,   o którym mowa w punkcie 2, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie do  03 sierpnia 2020 roku.

Badanie przydatności odbędzie się w najbliższym możliwym terminie,   o którym szkoła poinformuje każdego kandydata niezwłocznie po jego ustaleniu.

 

W przypadku niejasności pytania proszę kierować na adres:

wicedyrektor1@szkola-muz.olsztyn.pl

lub      sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl

WNIOSKI DO POBRANIA W ZAKŁADCE

REKRUTACJA - WNIOSKI KANDYDATÓW DO PSM


Opublikowano: 15-04-2020 14:40
Autor: Lucyna Piątkowska
Kontakt: 89 527 26 91 e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl