ZMIANY W ZASADACH REKRUTACJI DO PSM II ST. 2020-05-25

Zmiany w zasadach rekrutacji do PSM II stopnia

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872)

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół egzamin wstępny do  PSM II stopnia będzie obejmował:

 • w specjalnościach instrumentalistyka, wokalistyka egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych wskazanych w Regulaminie Rekrutacji do PSM II stopnia w Olsztynie,
 • w specjalności rytmika – egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki,

O terminie egzaminów poinformujemy w późniejszym terminie.

25.05.2020

czytaj całość


NOWE INFORMACJE DOT. NAUKI W OKRESIE PANDEMII 2020-05-20

Drodzy Uczniowie

Drodzy Rodzice

Informujemy że do dnia 7 czerwca 2020 r. szkoła nadal prowadzi nauczanie

na odległość.

 

W terminie od 25 maja do 7 czerwca udostępnione będą sale dydaktyczne,

instrumentarium oraz konieczny sprzęt techniczny uczniom przygotowującym się

do egzaminu dyplomowego oraz uczniom przygotowującym się

do egzaminów związanych z kontynuacją nauki w szkole muzycznej II stopnia

oraz na uczelni artystycznej.

Prosimy o przestrzeganie wprowadzonych procedur zapewniających

bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie szkoły.

Od 25 maja dopuszcza się możliwości prowadzenia bezpośrednich

zajęć dydaktycznych na terenie szkoły z uczniami najwyższej

klasy szkoły muzycznej II stopnia (tegoroczni dyplomaci)            

z przedmiotów objętych praktycznym egzaminem dyplomowym.

Zajęcia takie należy uzgodnić z nauczycielem.

Egzaminy dyplomowe będą odbywały się w terminach

22 czerwca - 9 lipca 2020 r.

Od dnia 25 maja prosimy o dokonywanie zwrotu nut do biblioteki

i instrumentów do składnicy instrumentów muzycznych.

Godziny otwarcia  biblioteki szkolnej:

poniedziałek            13.00 – 18.00

wtorek                     13.00 – 18.00

środa                       13.00 – 18.00

czwartek                  13.00 – 18.00

piątek                       10.00 – 15.00

Godziny otwarcia składnicy instrumentów muzycznych:

wtorek                     15.00 – 17.00

czwartek                  15.00 – 17.00

 

Wszystkim życzymy zdrowia i wytrwałości

Dyrektor PSM I i II st. w Olsztynie

Teresa Taradejna

czytaj całość


NOWE WYTYCZNE DOT. INTERNATU 2020-05-19

W okresie od 25 maja do 07 czerwca w Internacie PSM mogą mieszkać uczniowie:

- klas VIII szkoły podstawowej korzystający z konsultacji zorganizowanych

przez szkołę podstawową,

- tegoroczni maturzyści korzystający z konsultacji zorganizowanych

przez licea,

- dyplomanci Państwowej Szkoły Muzycznej,

- dyplomanci Liceum Plastycznego,

- uczniowie, którzy chcą przygotować się do egzaminów związanych

z kontynuacją nauki w szkole muzycznej II stopnia.

We wszystkich sprawach związanych z zakwaterowaniem

wyżej wymienionych uczniów, należy wcześniej skontaktować się

z kierownikiem Internatu PSM mailowo lub telefonicznie.

Adres mailowy:

kier.int@szkola-muz.olsztyn.pl 

telefon  600 434 092

 

czytaj całość


REKRUTACJA - SM II ST. ZMIANY WYMAGAŃ 2020-04-30

Decyzja nr 12 / 2020

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej  

I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w regulaminie Rekrutacji

do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty            w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zmienione zostają wymagania egzaminacyjne w Regulaminie Rekrutacji do szkoły muzycznej II stopnia                   - załącznik nr 1.

ZAŁĄCZNIK ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE REKRUTACJA

– REKRUTACJA DO SM II STOPNIA

czytaj całość


NOWE ZADANIA W MAJU 2020-04-30

W ZAKŁADCE KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W MAJU

ZNAJDUJĄ SIĘ NOWE ZADANIA 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

czytaj całość


KONKURSY I FESTIWALE 2020-04-15

ZAPLANOWANE KONKURSY I FESTIWALE

DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO

2019-2020 Z UWAGI NA ISTNIEJĄCĄ SYTUACJĘ

SĄ ODWOŁANE.

czytaj całość


2020-2021 REKRUTACJA DO PSM I ST. 2020-04-15

REKRUTACJA DO PSM I STOPNIA W OLSZTYNIE

Na podstawie Rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia  20 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami)

w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19 informujemy o zmianach

w regulaminie i terminach rekrutacji:

 1. Wnioski rekrutacyjne można przesłać drogą pocztową lub skan wniosku drogą mailową na adres sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl do dnia    15 maja 2020r.
 2. Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej wraz z oryginałem wniosku należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 03 sierpnia 2020 roku.
 3. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia w terminie,   o którym mowa w punkcie 2, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie do  03 sierpnia 2020 roku.

Badanie przydatności odbędzie się w najbliższym możliwym terminie,   o którym szkoła poinformuje każdego kandydata niezwłocznie po jego ustaleniu.

 

W przypadku niejasności pytania proszę kierować na adres:

wicedyrektor1@szkola-muz.olsztyn.pl

lub      sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl

WNIOSKI DO POBRANIA W ZAKŁADCE

REKRUTACJA - WNIOSKI KANDYDATÓW DO PSM

czytaj całość


2020-2021 REKRUTACJA DO PSM II ST. 2020-04-15

REKRUTACJA DO PSM II STOPNIA OLSZTYNIE

Na podstawie Rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami)w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19informujemy o zmianach w regulaminie rekrutacji:

 1. Wnioski rekrutacyjnemożna przesłać drogą pocztową (Sekretariat PSM I i II st., ul. Kościuszki 39, 10-503 Olsztyn) lub skan wniosku drogą mailową na adres  sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl  do dnia 04 czerwca 2020r. do godz. 15.00. 
 2. Zaświadczenie od lekarzao braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej wraz z oryginałem wniosku należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 03 sierpnia 2020 roku.
 3. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia w terminie, o którym mowa w punkcie 2, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informuje o tym dyrektora szkoły wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie do 03 sierpnia 2020 roku.

W przypadku niejasności pytania proszę kierować na adres:

wicedyrektor2@szkola-muz.olsztyn.pl

lub      sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl

WNIOSKI DO POBRANIA W ZAKŁADCE

REKRUTACJA - WNIOSKI KANDYDATÓW DO PSM

czytaj całość


SZKOŁA I INTERNAT ZAMKNIETE DO 24 MAJA 2020-03-23

SZANOWNI PAŃSTWO

TERMIN ZAMKNIĘCIA SZKOŁY I INTERNATU

ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO DNIA

07 CZERWCA 2020 R.

czytaj całość


KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ 2020-03-23

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE

 

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA

FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

PROSIMY O SYSTEMATYCZNĄ PRACĘ

I KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI

INSTRUMENTU W SPOSÓB

WSPÓLNIE WYPRACOWANY

I DOSTOSOWANY

DO MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH,

MINIMUM DWA RAZY W TYGODNIU

ZGODNIE Z PLANEM LEKCJI.  

 

NAUCZYCIELE SEKCJI TEORII  

PRZYGOTOWALI ZAKRES MATERIAŁU

DO  KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

PROSIMY O JEGO REALIZACJĘ.

 

ZAKRES MATERIAŁU ZNAJDUJE SIĘ

W ZAKŁADKACH:

 

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

 1. SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
 2. SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
 3. KONTAKT Z DYREKCJĄ I KIEROWNIKAMI SEKCJI

 

INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA

NA ODLEGŁOŚĆ UDZIELAJĄ DROGĄ

E-MAILOWĄ:

DYREKTORZY I KIEROWNICY SEKCJI.

 

Komunikaty Centrum Edukacji Artystycznej

w Warszawie  dostępne na stronie:      

cea-art.pl

 

ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ NAUKI

czytaj całość